فاکتور فروش
شناسه سفارش:۱۰۸۱۶
وضعیت سفارش:trash
آدرس خریدار:تهران - تهران - تهران، خیابان انقلاب، کوچه سیامک، پلاک ۳۲ -
ردیفشناسهمحصولقیمتتعدادمبلغ کل
۱شناسه۴۲۱۰محصولشناور ۷۰ متری تکفاز لوله ۴ الین ۴SDM 4/10 قیمت۴,۶۲۰,۰۰۰ تومانتعداد۶مبلغ کل۲۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲شناسه۴۲۰۸محصولشناور ۵۶ متری تکفاز لوله ۴ الین ۴SDM 4/8 قیمت۴,۱۸۰,۰۰۰ تومانتعداد۴مبلغ کل۱۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۳شناسه۴۲۳۰محصولشناور ۱۱۰ متری تکفاز ۱ اینچ الین ۴SKM 150 قیمت۴,۳۵۶,۰۰۰ تومانتعداد۱۲مبلغ کل۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
امضا و مهر فروشگاه
امضا / مهر خریدار
مبلغ کل۸۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
مبلغ نهایی۸۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان