منبع تحت فشار

انواع منبع تحت فشار

منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار، همان مخزنی است که در کنار و یا بر روی پمپ های آب قرار می گیرند. به آن ها وصل می شوند. این مخزن ها در اندازه های مختلف وجود دارند، اندازه آن ها متناسب با نوع مصرف انتخاب می شود. درون منبع...

ادامه مطالعه