پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ ، پمپی است که براساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری، به فشار ایستا کار می‌کند. پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ ، پمپی است که براساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری، به فشار ایستا کار می‌کندو نحوه‌ی آن،...

ادامه مطالعه